EBV in combinatie met deuren, wat zijn de mogelijkheden?

  • event12-06-2020
  • schedule14:00
  • personJack
  • timer5 minuten

De afgelopen tijd worden er steeds vaker eisen gesteld aan Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV) in gebouwen. Deze EBV bevindt zich per definitie buiten het brandcompartiment en heeft ten doel om veilig te kunnen vluchten buiten een subbrandcompartiment.

 

Wanneer is er sprake van Extra Beschermde Vluchtroutes?

Extra beschermde vluchtroutes gelden voor de enkele vluchtroute in een woongebouw met zelfstandige woonruimten (appartementen), een celfunctie, een kinderopvang en gezondheidszorgfunctie beide met bedgebied en een logiesfunctie (hotels/studentenhuisvesting etc.). Zo verlaat men bij de uitgang van een appartement, behalve het subbrandcompartiment, tegelijk ook het brandcompartiment van die woning. Als bij het verlaten van dit appartement het aansluitende terrein niet direct is bereikt, moet de gemeenschappelijke verkeersruimte vanaf de uitgang van dat appartement een extra beschermde vluchtroute zijn. Deze eis is van toepassing, ongeacht het aantal bewoners dat van de vluchtroute gebruik maakt.

 

Hoe zit dat met de deuren bij EBV?

Aangezien BPZ leverancier is van kozijnen, deuren en hang- en sluitwerk, richt dit schrijven zich op deze onderdelen van het bouwproces.

Om te kunnen voldoen aan een goedgekeurde EBV, dienen alle toegepaste materialen ter plaatse van deze EBV te voldoen aan een minimale brandklasse B. U moet daarbij weten dat de brandklasse niets te maken heeft met de brandwerendheid van een bouwonderdeel. De brandwerendheid zegt iets over het aantal minuten dat de deur de brand minimaal moet tegenhouden. Kortom; breekt er brand uit in een appartement, dan dient de (bijvoorbeeld) WBDBO 30 minuten brandwerende deur in combinatie met het kozijn en hang- en sluitwerk aantoonbaar 30 minuten deze brand te kunnen weerstaan. De brandklasse daarentegen omschrijft het gedrag van een materiaal bij een brand. Eenvoudig gesteld; de brandbaarheid ervan. Onder het brandgedrag worden naast de echte brandbaarheid ook de rookontwikkeling en de druppelvorming bij brand begrepen.

 

Brandwerende deuren bij EBV

Brandklasses zijn in te delen in 6 klasses, lopend van brandklasse A1 (onbrandbaar) tot F (gevaarlijke bijdrage tot brand). Voor deuren die gelegen zijn ter plaatse van Extra Beschermde Vluchtroutes is in het bouwbesluit als eis gesteld dat deze minimaal dienen te voldoen aan brandklasse B (conform de NEN-EN 13501-1). Hierbij hoeft 5% van de oppervlakte niet te voldoen aan deze eis (uitzondering dus voor bijv. wandcontactdozen en plinten). Veelal worden er deuren toegepast in deze ruimten. U kunt hierbij denken aan de woningtoegangsdeuren alsmede ook bijv. meterkastdeuren en trappenhuisdeuren. Strikt genomen betekent dit dus dat de deuren ter plaatse van deze ruimten dienen te voldoen aan brandklasse B. Belangrijk om te weten is dat zodra een brand ontstaat en de hitte zich boven de 450 graden celcius ontwikkelt, alles wat brandbaar is spontaan zal gaan ontbranden (de zgn. “flashover”). Door de materialen ter plaatse van de gangen uit te voeren in minimaal brandklasse B, wordt deze spontane ontbranding voorkomen.

Om aan de brandklasse B te voldoen, wordt een materiaal getoetst conform NEN-EN 13501. Deze testen worden uitgevoerd door onafhankelijke toetsende instanties (notified bodies). Bij de test voor brandklasse B wordt de branduitbreiding over een oppervlakte getest door gedurende 30 seconden een brander tegen het materiaal te plaatsen. De branduitbreiding over het oppervlakte en de hoeveelheid warmte (energie) die vrijkomt bepaalt vervolgens aan welke brandklasse een materiaal voldoet.

 

Utiliteitsdeuren brandklasse B 

In Nederland worden binnen gebouwen veelal HPL afgewerkte deuren toegepast. Op het moment van schrijven (juni 2020) zijn er in Nederland geen utiliteitsdeuren fabrikanten die een geteste deur conform brandklasse B kunnen leveren. Simpelweg omdat de combinatie nog niet getest is. Daarnaast is het belangrijk dat er gekozen wordt voor een (in Nederland) werkbare oplossing, waarbij ook gekeken wordt naar zaken als arbotechnische mogelijkheden (deurgewicht), financiële haalbaarheid (kosten), verwerkbaarheid (bijv. verlijming) en het geven van garanties. BPZ wil voorloper zijn op dit vlak en heeft daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die er wél zijn en die zo dicht mogelijk bij de gestelde eisen conform het bouwbesluit komen. Deze oplossingen worden hieronder geschetst.

 

Oplossingen brandklassen HPL deuren

Een standaard HPL-toplaag (in dit voorbeeld, fabricaat Formica) voldoet aan brandklasse D. Het is – op aanvraag – mogelijk om deuren uit te voeren met een Formica HPL-beplating in brandklasse B (rookwerend s2, druppelvorming D0). Daarbij moet worden aangemerkt dat deze brandklasse B slechts is toegestaan, indien deze wordt aangebracht op een onderliggende plaat die voldoet aan minimaal brandklasse A2 (kortom; zeer geringe vuurbelasting).

Brandwerende deuren zijn echter standaard opgebouwd met HDF platen (deze bevindt zich “onder” de HPL-toplaag). Deze zijn, gecombineerd met de eerdergenoemde brandvertragende HPL-toplaag, niet getest aan de eisen voor brandklasse B. Dit houdt dus in dat er aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen aan de deuren. Het is daarom mogelijk om ook de onderliggende plaat een hogere eis te geven. Zo zijn er platen beschikbaar die enerzijds aan klasse B voldoen (feitelijk niet voldoende, immers Formica brandklasse B platen zijn alleen brandklasse B indien deze zijn toegepast op minimaal brandklasse A2 plaat). Ook is het mogelijk om te kiezen voor een oplossing met toepassing van een brandklasse A1 laag met daarop een Formica brandklasse B toplaag geplakt.

 

Geteste oplossingen

Feitelijk is het zo dat er (nog) geen geteste oplossingen zijn voor de combinatie vulling – dekplaat en toplaag. Wel is het mogelijk om met de bovengenoemde oplossingen dichter bij de werkelijke eis te komen. Uiteraard hangen aan de diverse oplossingen zoals hierboven genoemd verschillende prijsniveaus en kunnen deze per project en bijbehorende specificatie afwijkend zijn. Naast de bovengenoemde oplossingen zijn we momenteel ook met een aantal andere oplossingen aan het testen en onderzoeken. Zodra daarvan meer informatie bekend is zullen we die zeker met u delen.

 

Domus Door als alternatief 

Er zijn wel degelijk oplossingen om alsnog te voldoen aan de brandklasse B als het gaat om deze deuren. BPZ is dealer van Domus Door. Met dit stalen element worden naast een brandwerendheid van 60 minuten, de rookwerendheid (s200), de geluidswerende (Rw 42 dB) en inbraakwerende eigenschappen (RC2) ook de EBV-eigenschappen ondervangen. Het gaat hier om een compleet stalen kozijn met stalen deur. De Domus Door is beschermt tegen alle mogelijke gevaren en voldoet aan alle Europese eisen. Het is dé isolerende deur die indringers buiten houdt en u beschermt tegen geluid, rook en brand. En aangezien staal en glaswol onder brandklasse A (onbrandbaar) vallen, kunnen we hiermee een goed en gedegen alternatief aandragen.

 

EBV-proof deuren en BPZ

Door vroegtijdig de kennis en expertise van BPZ binnen te halen kunnen we – desgewenst gezamenlijk met bevoegd gezag – kijken welke mogelijkheden er zijn. Het is daarbij van belang om bewust te zijn van het feit dat door toepassing van deze specifieke oplossingen ook de deurspecificaties (zoals bijv. deurdiktes) af kunnen wijken van “de standaard”. Kortom; door vroegtijdig mee te denken kan BPZ ook in de kozijndetails de juiste adviezen geven.

Heeft u vragen over dit issue? Neem dan contact op met Matthijs Zomer, telefonisch bereikbaar op 06-42706450 of per mail via matthijs@bpz.nl