Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
BOUWPRODUKTEN ZOMER BV.


Industrieweg 38 Tel. (0592) 544 114 KvK 04043000

9403 AB Assen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.

Indien en voorzover echter voor één of meerdere bepaalde soorten bouwstoffen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voorzover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden, of deze aanvullen. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.


Artikel 1. Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover verkoper binnen die termijn door stilzwijgend of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden.


Artikel 2. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien na de datum van aanbieding, indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor  de  leveringen  een  of  meer  der  kosten-  factoren  een  wijziging  ondergaat,  is  verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.


Artikel 3. Levertijden
1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. Deze termijn is derhalve als een streeftermijn te beschouwen en nimmer als een fatale termijn.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper.
3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren.


Artikel 4. Levering en risico
1. Indien  franco  levering  is  overeengekomen,  reizen  de  zaken  voor  rekening  en  risico  van  de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4. Indien bij transport voor risico van verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
5. De  zaken  worden  geacht  door  verkoper  te  zijn  geleverd  en  door  koper  te  zijn  aanvaard:
a. bij  levering  af  magazijn,  zodra  de  zaken  in  of  op  de  vervoermiddelen  zijn  geladen.
b. bij franco levering, zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
6. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het  voertuig  over  een  behoorlijk  berijdbaar  en  veilig  (gemaakt)  terrein  kan  komen.  Levering geschiedt  steeds  ongelost  of  indien  overeengekomen  gelost.  Koper  en  verkoper  dragen  op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat verkoper zijn eventuele verplichting tot lossen  zo  goed  mogelijk  kan  nakomen.  Blijft  de  koper  hiermede  in  gebreke  dan  komen  de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.


Artikel 5. Levering en afroep
1. Ingeval van levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen. de koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen aIles zal zijn afgeroepen.
2. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.
3. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.


Artikel 6. Hoeveelheid
1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief. afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt.
2. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting  van  de  nakoming  van  zijn  contractuele  verplichtingen,  daaronder  begrepen  zijn betalingsverplichting.


Artikel 7. Hoedanigheid, Kwaliteit en Reclames
1. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst schriftelijk te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd  dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.
2. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn; geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee- hoedanigheid van de zaken.
3. Indien in afwijking van het bepaalde bij lid 2. niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan de verkoper.
4. Indien  en  voorzover  omtrent  de  hoedanigheid  is  overeengekomen  dat  deze  zal  zijn  volgens een  bestek en/of  dat  de  levering  zal  geschieden  op  keur  en/of  ten  genoegen  van  kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan sIechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. Indien en voorzover die verder gaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voorzover de zaken niet verwerkt zijn.
6. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen geIden, geeft hem dat niet het recht om de betaling en/of de nakoming van andere verplichtingen op te schorten.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikeI bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvIoeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde danwel herlevering van zaken, zuIks ter keuze van koper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, stagnatieschade, vertraging van de bouwverlies van orders.


Artikel 9. Emballage
1. Vanuit  de  toelevering  en/of  ten  behoeve  van  de  aflevering  door  de  verkoper  aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.), wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
2. Voor  geretourneerde  emballage,  als  bedoeld  in  het  eerste  lid,  wordt  spoedig  na  ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden.
3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.


Artikel 10. Retourzendingen
1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit schriftelijk is overeengekomen.
2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
3. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.


Artikel 11. Overmacht
1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht danwel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuIeren.
2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen,  stremming  van  de  aanvoer,  breuk  van  machines  en/of  gereedschappen,  niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk of uitermate bezwaarlijk is om op normale wijze te leveren.


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. De  eigendom  van  de  door  verkoper  verkochte  en  geleverde  zaken  verblijft  bij  de  verkoper, totdat  de  koper  alle  verplichtingen  is  nagekomen  die  voortvloeien  uit  eerdere  of  latere  met verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
2. Bij  niet-nakoming  door  koper  van  enigerlei  verplichting  tegenover  de  verkoper,  is  laatstgenoemde  gerechtigd  zonder  voorafgaande  ingebrekestelling  en  rechterlijke  tussenkomst  de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
3. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te  verlenen,  teneinde  dit  eigendomsvoorbehoud  uit  te  oefenen  door  terugneming  van  de geleverde zaken.
4. De koper dient de geleverde zaken, zolang het eigendomsvoorbehoud (voort)duurt, te verzekeren en verzekerd te houden, tenminste tegen de risico’s van brand, inbraak en diefstal.


Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling
1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.
2a. De verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee  procent.  Deze  toeslag  wordt  pas  door  de  koper  verschuldigd  indien  de  betaling  na de  vervaldag  plaatsvindt.  De  vervaldag  is  de  veertiende  dag  na  die,  waarop  de  levering  is geschied of - zo zulks later is - de veertiende dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper.
2b. De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
2c. De  rente,  vermeld  in  lid  2b  van  dit  artikel,  loopt  vanaf  voorvermelde  dertigste  dag  tot  aan het  tijdstip  der  algehele  voldoening.  Het  rentepercentage  is  gelijk  aan  de  wettelijke  rente, vermeerderd met twee procent.
3a. Indien verkoper geen kredietbeperkingstoeslag hanteert, is de vervaldag de dertigste dag na die waarop de levering is geschied of indien zulks later is - de dertigste dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan koper.
3b. De koper, die op de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
3c. De rente, vermeld in lid 3b van dit artikel, is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee procent en loopt vanaf voorvermelde veertiende dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening.
4. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper.
5. In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat de koper in verzuim komt. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient koper ook deze te vergoeden.
6. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten. Ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen
geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar.
7. Levering mits dekking kredietverzekering.
8  De wet ketenaansprakelijkheid is niet van toepassing. Een accountantsverklaring ter onderbouwing sturen wij op aanvraag.


Artikel 14. Afwijkende Bedingen
Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig
indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.


Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen
1. Alle  met  verkoper  aangegane  overeenkomsten  worden  exclusief  beheerst  door  Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper.
3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, kunnen partijen samen of ieder voor zich het geschil met uitsluiting van de gewone rechter doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.